Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π & Αναγνώριση Ιατρικής

Δοαταπ - Δικατσα και αναγνώριση πτυχίου Ιατρικής

Σημαντική Σημείωση: 

Το Ιατρικό Πανεπιστήμιο της Βάρνας, το Ιατρικό Πανεπιστήμιο της Σόφιας, το Ιατρικό Πανεπιστήμιο της Στάρα Ζαγκόρα, το Ιατρικό Πανεπιστήμιο του Πλέβεν αλλά και το Ιατρικό Πανεπιστήμιο του Πλόβντιβ (Φιλιππούπολη) είναι Διεπιστημονικά Αναγνωρισμένα Κρατικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα από τον ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ). Τα Ιατρικά Πανεπισττήμια της Βουλγαρίας είναι διεθνώς αναγνωρισμένα από το The Assocation of Medical Schools in Europe (AMSE) και πληρούν τις προϋποθέσεις του International Association of Medical Colleges (IAOMC)

Η Ιατρική στα Πανεπιστήμια της Βουλγαρίας είναι ΙΣΑΞΙΑ με όλα τα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια Ιατρικής